Skip to content

REGULAMIN CMENTARZA


A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Utrzymanie cmentarza i zarządzanie nim należy do zadań Gminy Czernichów, w imieniu którego działa zarządca cmentarza.

2. Sprawy formalno-organizacyjne związane z wykonaniem pochówku oraz inne związane z działalności ą cmentarza załatwiane są z zarządcą cmentarza. Telefon kontaktowy z zarządcą 606 977 158.

3. Gmina nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

B. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

1. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

2. Opiekunowie, dysponenci grobów oraz miejsc objętych rezerwacją miejsca pod groby winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość i porządek.

3. Do podstawowych obowiązków zarządcy cmentarza należy w szczególności:

1) planowanie, organizowanie, wyznaczanie i wskazywanie miejsc grzebalnych oraz nadzór nad prawidłową realizacją planu zagospodarowania cmentarza,

2) prowadzenie dokumentacji cmentarnej,

3) utrzymywanie porządku,

4) utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenu cmentarza,

5) egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz stosownych przepisów prawa.

4. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

3) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

4) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających ruch pieszy,

5) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

6) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,

7) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,

8) sadzenia w gruncie drzew i krzewów,

9) wprowadzania zwierząt,

10) palenia tytoniu, picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

11) wjazdu samochodów,

5. Uzgodnienie z zarządcą wymagane jest w przypadku czynności:

1) robót budowlanych, kamieniarskich, rozbiórkowych, remontowych nagrobków, grobowców,

2) zagospodarowania otoczenia grobu, w tym utwardzanie nawierzchni, montażu ławek itp.

 

C. POCHÓWKI, GOSPODARKA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI, PRAWO DO GROBU

 

1. Miejsca grzebalne udostępniane są w kolejności w miarę ich odzyskiwania po grobach zlikwidowanych i ekshumacjach oraz w kwaterach powtórnego zagospodarowania i w kwaterach nowych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza i ładem przestrzennym.

2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu, przez osobę uprawnioną do pochowania tych zwłok wymaganych przepisami prawa dokumentów.

3. Wskazanie miejsc a grzebalnego do kopania grobu oraz sprawdzenie prawidłowości wykopania pozostaje w gestii zarządcy cmentarza. Do szczegółowych obowiązków zarządcy należy:

1) wskazanie miejsca na grób,

2) określenie typu grobu wg gabarytów zgodnie z zapotrzebowaniem osoby zamawiającej,

3) wskazanie miejsca odkładu gruntu,

4) kontrola wykonywania wykopu z czuwaniem nad prawidłowym wykonaniem robót,

5) wprowadzenie grobu do ksiąg cmentarnych, wydanie dysponentowi grobu dokumentu potwierdzającego ujęcie grobu w księgach cmentarnych z nadaniem numeru,

4. Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami .

5. Organizacja i wykonanie pogrzebu pozostaje po stronie osoby uprawnionej do wykonywania pochówku.

6. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz do postanowień niniejszego regulaminu.

7. Użyci e grobu do ponownego pochówku regulują przepisy prawa.

 

D. OPŁATY

 

1. Na cmentarzu komunalnym stosuje się i pobiera opłaty uchwalone uchwałą Rady Gminy Czernichów, w tym między innymi za:

1) udostępnienie miejsca do wykonania grobu ziemnego na okres 20 lat,

2) zachowanie istniejącego miejsca pochówku na kolejny okres 20 lat,

3) rezerwację miejsca pod grób,

4) wykupienie miejsca pod grobowiec.

 

E. PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH

 

1. Roboty na terenie cmentarza mogą być wykonywane przez dysponentów miejsc grzebalnych w własnym zakresie lub na zlecenie wybranym przez siebie wykonawcom.

2. Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

3. W przypadku naruszenia granic miejsca grzebalnego np. przez nagrobek, utwardzenie nawierzchni, zabudowę ławkami itp. Zarządca będzie żądał od dysponenta miejsca grzebalnego usunięcia nieprawidłowego stanu w określonym terminie, a w przypadku braku reakcji ze strony dysponenta – powierzenia wykonania zastępczego z obciążeniem kosztami zobowiązanego.

4. Roboty należy prowadzić w sposób nie zakłócający funkcjonowania cmentarza, a w szczególności by nie utrudniać korzystania z ciągów komunikacyjnych oraz w sposób eliminujący powstanie jakichkolwiek szkód i zniszczeń występujących w otoczeniu elementów wyposażenia i obiektów.

5. Po zakończeniu robót prowadzący roboty zobowiązany jest do bezzwłocznego uprzątnięcia terenu z wywozem wszystkich materiałów i odpadów pozostałych po robotach; tak aby wszelkie zabrudzenia i ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku robót, zostały usunięte lub naprawione.

6. Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić u zarządcy ich zakończenie, w celu dokonania odbioru terenu prowadzonych robót i spisania na tę okoliczność protokołu odbioru.

7. W przypadku braku uporządkowania terenu, zarządca wzywa wykonawcę robot i dysponenta grobu do uprzątnięcia terenu w terminie siedmiu dni pod rygorem wykonania tych prac na koszt dysponenta grobu lub wykonawcy.

8. Zarządca cmentarza ma prawo odmówić wyrażenia zgody na wykonanie robót wykonawcom, którzy uprzednio nienależycie wykonali roboty, a w szczególności nie wykonali ciążącego na wykonawcy obowiązku uprzątnięcia terenu po wykonaniu robót z wywozem odpadów – do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego.

9. Zabrania się rzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

10. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawców, w związku z realizowanymi przez nich robotami na terenie cmentarza.Wójt Gminy Czernichów